Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามยอห์น

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (II) - ความรักของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยผ่านพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา (Ⅱ)
  • ISBN8983148489
  • หน้า299

ภาษาไทย 19

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (II) - ความรักของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยผ่านพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 

บทที่ 3
1. เราจะต้องเกิดใหม่ โดยการเชื่อใน ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ (ยอห์น 3:1-15) 
2. พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมายังโลกนี้ เพื่อช่วยเราให้รอดจากบาปของโลกนี้ (ยอห์น 3:14-21) 
3. เราจะต้องเชื่ออะไรต่อพระพักตร์พระเจ้า? (ยอห์น 3:21) 
4. พระเจ้าของเราคือพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์แท้จริงมาให้เรา (ยอห์น 3:35-36) 

บทที่ 4
1. พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดของเรา (ยอห์น 4:3-19) 
2. หัวใจของเราพบกับความพอใจได้ตรงไหน? (ยอห์น 4:10-24) 
3. น้ำที่ประกอบด้วยชีวิตที่ทำให้ไม่กระหายอีกเลย (ยอห์น 4:13-26, ยอห์น 4:39-42) 
4. เราต้องการความเชื่อชนิดไหนเพื่อการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณของเรา? (ยอห์น 4:19-26) 
5. พระวาทะของพระเยซูคือพระวาทะของพระเจ้า (ยอห์น 4:46-54) 

บทที่ 5
1. พวกเราต้องไม่กลับไปเป็นเหมือนพวกยิว (ยอห์น 5:10-29) 
2. พระผู้เป็นเจ้าเสด็จไปยังสระเบธซาธา (ยอห์น 5:1-9) 

บทที่ 6
1. จงหาอาหารที่ดำรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 6:16-40) 
 
ได้เขียนเอาไว้ว่า “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลย พระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา ผู้ทรงสถิตในทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้ทรงสำแดงพระเจ้า แล้ว“ (ยอห์น 1:18)
พระเยซูทรงเปิดเผยความรักของพระเจ้าแก่เราอย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! พระเยซูทรงปลดปล่อยเราอย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! ความจริงของความรอด คือข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณช่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! เราไม่เคยรู้สึกเสียใจกับการได้รับความ รอดของเราผ่านความเชื่อในพระเยซูของเรา ผู้เสด็จมาโดยน้ำและพระโลหิต (1 ยอห์น 5:6)
ตอนนี้เราเป็นผู้ไม่มีบาปของพระองค์ ใครก็ตามที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณจะสามารถได้รับการยกความผิดบาป อันเป็นนิรันดร์ และได้รับชีวิตนิรันดร์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้