Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามยอห์น

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (Ⅳ) - ท่านได้พบกับพระเยซูพร้อมกับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไหม
  • ISBN9788928239559
  • หน้า426

ภาษาไทย 36

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (Ⅳ) - ท่านได้พบกับพระเยซูพร้อมกับข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณไหม

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
1. จงละทิ้งความคิดทางเนื้อหนังของท่านเสีย (ยอห์น 2:1-11) 
2. พระเยซูผู้ทรงรับเอาบาปของโลกนี้ไป (ยอห์น 1:29) 
3. ชีวิตที่สมบูรณ์และความปลาบปลื้มใจที่สมบูรณ์ (ยอห์น 2:1-11) 
4. ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระบุตรพระองค์เดียวของพระองค์มายังโลกนี้? (ยอห์น 3:16-21) 
5. พระเยซูผู้ประทานน้ำที่พุ่งขึ้นมาอย่างเป็นนิรันดร์ (ยอห์น 4:1-26, 39-42) 
6. จำนวนคนที่วางใจเพิ่มมากขึ้นเพราะพระดำรัสของพระเยซูเอง (ยอห์น 4:27-42) 
7. หลักฐานแห่งการรอดพ้นจากความผิดบาปของเรา (ยอห์น 5:30-38) 
8. จงกินอาหารแห่งชีวิต (ยอห์น 6:1-13) 
9. จงขวนขวายหาอาหารที่ไม่เสื่อมสูญไป (ยอห์น 6:26-39) 
10. การกินเนื้อและพระโลหิตของพระเยซูผู้ทรงเป็นอาหารแท้จริงจากสวรรค์นั้นเป็นความเชื่อแท้จริง (ยอห์น 6:52-59) 
11. ท่านได้มาเป็นผู้ไม่มีบาปด้วยการกินเนื้อหนังและพระโลหิตของพระเยซูไหม? (ยอห์น 6:60-69) 
12. พระวจนะของชีวิตนิรันดร์ : เนื้อหนังและพระโลหิตของพระเยซู (ยอห์น 6:60-71) 
13. พระเยซูผู้ทรงทำงานด้วยใจตั้งมั่น (ยอห์น 7:1-36) 
14. เราจะต้องรู้และเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระเจ้าเอง (ยอห์น 7:28-53) 
15. การไถ่บาปชั่วนิรันดร์ ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่พวกเรา (ยอห์น 8:1-12) 
16. คำซึ่งตรัสโดยพระเยซูเป็นความจริง (ยอห์น 8:13-19) 
17. ผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังคำของพระเจ้า (ยอห์น 8:25-47) 
 
ได้เขียนไว้ว่า “ ไม่มีใครเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลยพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา ผู้ทรงสถิตในพระทรวงของพระบิดา พระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว“ (ยอห์น 1:18)
พระเยซูทรงเปิดเผยความรักของพระเจ้าต่อเราได้อย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! พระเยซูทรงปลดปล่อยเราได้อย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! ความจริงของความ รอด คือ ข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่สมบูรณ์อะไรเช่นนี้! เราไม่มีทางรู้สึกเสียใจที่ได้รับความรอด ของเราผ่านความเชื่อในพระเยซู ผู้เสด็จ มาโดยน้ำและพระโลหิต (1 ยอห์น 5:6)
ตอนนี้เราได้เป็นประชาชนที่ไม่มีบาปแล้ว ใครก็ตามที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณสามารถรับการยกความผิดบาป อย่างเป็นนิรันดร์และ ได้รับชีวิตนิรันดร์ได้
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้