Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามยอห์น

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (VIII) - พระผู้เป็นเจ้า ผู้ประทานชีวิตที่ได้รับพระพร ให้แก่เรา
  • ISBN9788928223299
  • หน้า290

ภาษาไทย 40

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (VIII) - พระผู้เป็นเจ้า ผู้ประทานชีวิตที่ได้รับพระพร ให้แก่เรา

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
1. จงมีชีวิตอยู่ พร้อมกับความหวังของชีวิตที่มีเกียรติ (ยอห์น 17:4-8) 
2. การอธิษฐานของพระผู้เป็นเจ้าเป็นคำร้องขอสุดท้ายของพระองค์ (ยอห์น 17:1-8) 
3. จงอย่าคิดว่าการประหัตประหารพระเยซูเป็นสิ่งที่ดี (ยอห์น 18:12-24) 
4. พระเยซูคือผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ของเรา (ยอห์น 18:25-40) 
5. จงตรึกตรองถึงความจริงของพระเจ้า (ยอห์น 18:28-40) 
6. จงอย่าอยู่เหมือนกับยูดาสเลย (ยอห์น 18:1-14) 
7. จงมีความเชื่อของการฟื้นขึ้นมาจากความตาย (ยอห์น 19:38-20:31) 
8. จงยอมรับความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงต่อเราและจงเชื่อในความรัก (ยอห์น 19:1-11) 
9. ความเชื่อจอมปลอม ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเยซู (ยอห์น 19:12-37) 
10. คนชอบธรรม มีชีวิตใหม่ (ยอห์น 20:11-31) 
11. จงวางใจใน พระเยซู ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย (ยอห์น 20:19-31) 
12. พระเยซู คริสต์ประทานความหวังแห่งการฟื้นขึ้นมาจากความตายให้แก่เรา (ยอห์น 20:19-23) 
13. พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา (ยอห์น 21:1-20) 
 
สื่งที่พระเจ้าทรงต้องการทำ ก็คือ เพื่อทำให้เราได้เข้ามาเป็นบุตรของพระองค์ด้วยการทำให้เราได้เกิดใหม่โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
มนุษย์เราเกิดมาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาของพระเจ้าก่อน แต่ถ้าเราได้รับการยกความผิดบาปด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเราก็ได้ เกิดใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นบุตรของพระเจ้า สิ่งนี้หมายความว่าหลังจากที่พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาและย้ายบาปทั้งหมดของเราออกไป เราผู้ที่เคยตาบอดจึงสามารถ ได้รับการมองเห็นในตอนนี้
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้