Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามยอห์น

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (Ⅵ) - สำหรับแกะที่หลงทาง (Ⅰ)
  • ISBN9788928239573
  • หน้า374

ภาษาไทย 38

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (Ⅵ) - สำหรับแกะที่หลงทาง (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ
 
คำนำ 
1. เราต้องไปและล้างออกในสระสิโลอัมไหม? (ยอห์น 9:1-12) 
2. คนทั้งหลายที่ได้พบพระเยซู คริสต์อย่างแท้จริง (ยอห์น 9:1-12) 
3. ความลับเบื้องหลังชายตาบอดที่ได้รับการรักษา (ยอห์น 9:8-41) 
4. ผู้ที่เชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูจะได้รับความรอดโดยการเชื่อในข่าวประเสริฐ (ยอห์น 9:8-41) 
5. พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราผู้ที่ถูกสาปให้รอด (ยอห์น 9:1-7) 
6. จงยืนอย่างมั่นคงในความเชื่อของการเชื่อในพระเยซู คริสต์ว่าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน (ยอห์น 10:1-6) 
7. พระเยซูคือประตูของความรอด (ยอห์น 10:1-19) 
8. เราจะต้องเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้เลี้ยงที่ดีของเรา (ยอห์น 10:1-18) 
9. พระผู้เป็นเจ้าคือผู้เลี้ยงที่ดี (ยอห์น 10:7-16) 
10. พระผู้เป็นเจ้าคือผู้เลี้ยงที่ดีของเราเช่นกัน (ยอห์น 10:11-18) 
11. พระผู้เป็นเจ้าคือผู้เลี้ยงที่ดีของฉัน (ยอห์น 10:1-10) 
12. จงฟังเสียงของผู้เลี้ยง (ยอห์น 10:1-18) 
13. ให้เรามุ่งหน้าไปโดยความเชื่อของเราในพระวจนะ (ยอห์น 10:1-18) 
14. จงรู้อย่างชัดเจนว่าพระเยซู คือ พระคริสต์ และเชื่อเช่นนั้นอย่างแน่วแน่ (ยอห์น 10:17-27) 
15. พระผู้เป็นเจ้าทรงชุบชีวิตให้ลาซารัส (ยอห์น 11:1-44) 
16. ขอพวกเราจงใช้ชีวิตอยู่กับความหวังของชีวิตนิรันดร์และการเป็นขึ้นมาจากความตาย (ยอห์น 11:15-46) 
17. พระเยซู คริสต์ผู้ทรงช่วยแก้ปัญหาแห่งความตาย (ยอห์น 12:20-33) 
 
สื่งที่พระเจ้าทรงต้องการทำ ก็คือ เพื่อทำให้เราได้เข้ามาเป็นบุตรของพระองค์ด้วยการทำให้เราได้เกิดใหม่โดยข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณ
มนุษย์เราเกิดมาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาของพระเจ้าก่อน แต่ถ้าเราได้รับการยกความผิดบาปด้วยการเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณเราก็ได้ เกิดใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นบุตรของพระเจ้า สิ่งนี้หมายความว่าหลังจากที่พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาและย้ายบาปทั้งหมดของเราออกไป เราผู้ที่เคยตาบอดจึงสามารถ ได้รับการมองเห็นในตอนนี้
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้