Search

หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิค
และหนังสือเสียงฟรี

ข่าวประเสริฐตามยอห์น

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (I) - ความรักของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยผ่านพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา (Ⅰ)
  • ISBN8983148225
  • หน้า242

ภาษาไทย 18

คำสอนของข่าวประเสริฐของยอห์น (I) - ความรักของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยผ่านพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา (Ⅰ)

Rev. Paul C. Jong

สารบัญ

คำนำ 

บทที่ 1
1. พระเยซู คริสต์ ทรงเป็นชีวิตของเรา (ยอห์น 1:1-4) 
2. เราจะต้องเกิดจากพระเจ้า (ยอห์น 1:12-18) 
3. ความรักของพระเจ้าที่ได้เปิดเผยผ่านพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระบุตรพระองค์เดียวที่บังเกิดมา (ยอห์น 1:15-18) 
4. ความจริงที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาได้เป็นพยาน (ยอห์น 1:19-28) 
5. หลักฐานตามพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่พระเยซูทรงรับเอาบาปทั้งหมดของโลกนี้ไว้ (ยอห์น 1:29-39) 
6. ความเชื่อของการเชื่อในพระวาทะของพระเจ้าเพียงอย่างเดียว (ยอห์น 1:1-8) 
7. เรามีความสุขมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว (ยอห์น 1: 29-31) 
8. ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทรงเสด็จมาหาเรา ด้วยรูปลักษณ์แบบไหม? (ยอห์น 1:1-13) 
9. ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาคือใคร? (ยอห์น 1:19-42) 

บทที่ 2
1. พวกเราจะมีความสุขถ้าเรายอมรับพระเยซูไว้ในหัวใจของเรา (ยอห์น 2:1-11) 
2. เราจะได้ลิ้มรสพระพรจากพระเจ้าแค่เพียงเราเชื่อฟังพระวาทะของพระเจ้า (ยอห์น 2:5) 

บทที่ 3
1. พวกเราต้องบังเกิดใหม่ โดยการรู้จักและการเชื่อด้วยวิธีนี้ (ยอห์น 3:1-6) 
2. ท่านเชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้หรือไม่? (ยอห์น 3:1-8) 
3. อะไรทำให้มันเป็นไปได้ที่เราจะได้บังเกิดใหม่? (ยอห์น 3:1-15) 
4. ท่านรู้จักความรักของพระเจ้าจริงหรือ? (ยอห์น 3:16) 
5. พวกเราจงทำงานแห่งจิตวิญญาณด้วยความเชื่อ (ยอห์น 3:16-17) 
 
ได้เขียนเอาไว้ว่า “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลย พระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมา ผู้ทรงสถิตในทรวงของพระบิดา พระองค์ ได้ทรงสำแดงพระเจ้า แล้ว“ (ยอห์น 1:18)
พระเยซูทรงเปิดเผยความรักของพระเจ้าแก่เราอย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! พระเยซูทรงปลดปล่อยเราอย่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! ความจริงของความรอด คือข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณช่างสมบูรณ์อะไรเช่นนี้! เราไม่เคยรู้สึกเสียใจกับการได้รับความ รอดของเราผ่านความเชื่อในพระเยซูของเรา ผู้เสด็จมาโดยน้ำและพระโลหิต (1 ยอห์น 5:6)
ตอนนี้เราเป็นผู้ไม่มีบาปของพระองค์ ใครก็ตามที่เชื่อในข่าวประเสริฐของน้ำและพระวิญญาณจะสามารถได้รับการยกความผิดบาป อันเป็นนิรันดร์ และได้รับชีวิตนิรันดร์
ดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิค
PDF EPUB

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับชื่อนี้