Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm của Nước và Thánh Linh

Trở về với Phúc Âm Của Nước và Thánh Linh
  • ISBN8983145439
  • Trang345

Tiếng Việt 2

Trở về với Phúc Âm Của Nước và Thánh Linh

Rev. Paul C. Jong

NỘI DUNG 

LỜI NÓI ĐẦU
1. Ý Nghĩa Của Phúc-Âm Nguyên Thủy Của Sự Tái Sanh (Giăng 3:1-6) 
2. Cơ-Đốc-Nhân Giả và Tà Giáo Trong Cơ-Đốc-Giáo (Ê-sai 28:13-14) 
3. Cắt Bì Thuộc Linh Thật (Xuất Ê-díp-tô ký 12:43-49) 
4. Làm Thế Nào Để Xưng Tội Thật Và Đúng (1 Giăng 1:9) 
5. Sự Sai Lầm Trong Thuyết Tiền Định Và Sự Lựa Chọn Thánh (Rô-ma 8:28-30) 
6. Thay Đổi Chức Tế Lễ (Hê-bơ-rơ 7:1-28) 
7. Báp-Têm Của Chúa Jêsus Là Quá Trình Không Thể Thiếu Trong Sự Cứu Chuộc (Ma-thi-ơ 3:13-17) 
8. Chúng Ta Hãy Thực Hiện Ý Muốn Của Cha Bởi Đức Tin (Ma-thi-ơ 7:21-23) 
 
Hãy quay về phúc âm của nước và Thánh-Linh. Thần học và những giáo lý không thể cứu chúng ta. Tuy nhiên, nhiều Cơ đốc nhân vẫn theo chúng và hậu quả là không được tái sanh. Quyển sách này nói với chúng ta cách rõ ràng về những thần đạo và giáo lý sai lạc và làm thế nào để tin Jêsus một cách đúng đắn nhất.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách In Miễn phí
Thêm sách in vào giỏ
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này