Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Đức Chúa Jêsus Christ và Giăng Báp-tít

Sự Quan Hệ Giữa Chức Vụ Của Chúa Jêsus Và Giăng Báp-Tít Ðược Chép Trong Bốn Sách Phúc Âm
  • ISBN898314890X
  • Trang388

Tiếng Việt 21

Sự Quan Hệ Giữa Chức Vụ Của Chúa Jêsus Và Giăng Báp-Tít Ðược Chép Trong Bốn Sách Phúc Âm

Rev. Paul C. Jong

NỘI DUNG
 
Lời nói đầu 
1. Bạn phải biết và tin vào chức vụ của Giăng Báp-tít (Mác 1:1-2) 
2. Giăng Báp-tít không thất bại (Ma-thi-ơ 11:1-14) 
3. Giăng Báp-tít, Người đến trong đường công chính (Ma-thi-ơ 17:1-13) 
4. Hãy nhìn chức vụ của Giăng Báp-tít! (Lu-ca 1:17-23) 
5. Chúng ta hãy hưởng sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời cách vui mừng (Giăng 1:1-14) 
6. Bạn có biết về chức vụ của hai đầy tớ Ðức Chúa Trời không? (Giăng 1:30-36) 
7. Tại sao Chúa Jêsus phải chịu Báp-tem? (Giăng 3:22-36) 
8. Rao truyền Phúc âm thật và việc làm công chính của Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 3:1-17) 
9. Sự quan hệ giữa công việc của Giăng Báp-tít và Phúc âm chuộc tội cho chúng ta (Ma-thi-ơ 21:32) 
10. Chúa Jêsus là Ðấng đã đến để tẩy sạch tội lỗi của bạn (Ma-thi-ơ 3:13-17) 
11. “Này, Ta sai sứ giả của ta” (Mác 1:1-5) 
12. Hãy tin Chúa Jêsus với sự hiểu biết về Giăng Báp-tít (Lu-ca 1:1-17) 
 
Cho đến nay, hầu hết các Cơ-đốc-nhân không biết Lẽ Thật, nhưng chỉ có những hành động theo tôn giáo. Từ Phúc Âm đến Tiệc Thánh, Cơ-đốc-nhân ngày nay duy trì tính chất chính thống không qua kiến thức của Lẽ thật, nhưng chỉ nhấn mạnh vào hệ thống nghi lễ và nghi thức chức vụ. Kết quả là, khi Cơ-đốc-nhân ngày nay đến với bánh và chén là dấu hiệu của thịt và huyết của Chúa Jesus trong Lễ Tiệc Thánh, họ chỉ biết ơn vì tế lễ trong huyết Ngài, và họ không thể được gì trừ ra cứ duy trì sự không hiểu biết về sự thật là Đấng Christ đã nhận về cho chính Ngài tất cả tội-lỗi của họ một lần đủ cả bởi Ngài chịu Báp-tem bởi Giăng Báp-tít. Vì vậy, tôi nài xin tất cả Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới hãy học biết thịt và huyết của Chúa Jesus có ý nghĩa gì qua Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh, tin vào đó, và bởi thế nhận được sự cứu rỗi và cũng dự phần vào Tiệc Thánh bởi đức tin đúng. 
Tải sách điện tử
PDF EPUB

Những sách liên quan đến tựa đề này