Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh Đấng ngự trong tơi - Một phương cách bảo đảm để bạn nhận lãnh Đức Thánh Linh
  • ISBN8983141859
  • Trang391

Tiếng Việt 3

Đức Thánh Linh Đấng ngự trong tơi - Một phương cách bảo đảm để bạn nhận lãnh Đức Thánh Linh

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung

Lời nói đầu
Phần một- Bài Giảng
1. Đức Thánh Linh hành động trong lời hứa của Đức Chúa Trời (Công vụ Các Sứ-đồ 1:4-8) 
2. Một người có thể nhận Đức Thánh Linh bằng cố gắng riêng không? (Công-vụ các Sứ-đồ 8:14-24) 
3. Bạn đã nhận lãnh Đức Thánh Linh khi bạn tin Chúa chưa? (Công-vụ các sứ-đồ 19:1-3) 
4. Ai là người có cùng một đức tin như các Môn đồ (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19) 
5. Bạn muốn thông công với Đức Thánh Linh không? (1 Giăng 1:1-10) 
6. Hãy tin để Đức Thánh Linh ngự trong bạn (Ma-thi-ơ 25:1-12) 
7. Phúc âm tốt đẹp cho phép Đức Thánh Linh ngự trong tín đồ (Ê-sai 9:6-7) 
8. Nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy qua ai? (Giăng 7:37-38) 
9. Phúc âm của Báp-têm làm chúng ta được tinh sạch (Ê-phê-sô 2:14-22) 
10. Bước đi trong Đức Thánh linh! (Ga-la-ti 5:16-26, 6:6-18) 
11. Duy trì đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:6-18) 
12. Sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh (Tít 3:1-8) 
13. Công việc và ân tứ của Đức Thánh Linh (Giăng 16:5-11) 
14. Sự ăn năn thật để nhận lãnh Đức Thánh Linh là gì? (Công-vụ các Sứ-đồ 2:38) 
15. Bạn chỉ có thể nhận được Đức Thánh Linh khi bạn biết lẽ thật (Giăng 8:31-36) 
16. Nhiệm vụ của những người nhận lãnh Đức Thánh Linh (Ê-sai 61:1-11) 
17. Chúng ta phải có đức tin và hy vọng trong Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:16-25) 
18. Lẽ thật dẫn đưa tín đồ đến trong sự ngự trị của Đức Thánh Linh (Giô-suê 4:23) 
19. Phúc âm tốt đẹp xé bức màn trong Đền Thờ (Ma-thi-ơ 27:45-54) 
20. Người có Đức Thánh Linh ở cùng thì có khả năng hướng dẫn người khác tiếp nhận Đức Thánh Linh (Giăng 20:21-23) 

Phần Hai- Phụ Lục
1. Những lời làm chứng về sự cứu rỗi 
2. Hỏi và Đáp 
 
Trong Cơ-đốc-giáo, điều quan trọng nhất được bàn cải là việc cứu khỏi tội-lỗi và sự ngự trị của Đức Thánh-Linh. Tuy nhiên, ít người có kiến thức chính xác về hai chủ đề này. Trong thực tế người ta nói rằng họ tin Đức Chúa Jesus Christ trong khi họ không biết về sự cứu chuộc thật và Đức Thánh-Linh. Bạn có biết Phúc Âm thật làm cho bạn nhận được Đức Thánh-Linh không? Nếu bạn thật sự muốn cầu xin Đức Chúa Trời cho sự ngự trị của Đức Thánh-Linh, thì trước nhất bạn phải biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh và tin vào đó. Quyển sách này sẽ chắc chắn dẫn tất cả Cơ-đốc-nhân trên toàn cầu nhận được Đức Thánh-Linh qua việc tha thứ tất cả tội-lỗi của họ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách In Miễn phí
Thêm sách in vào giỏ
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này