Search

Bài giảng

Chủ đề 10: Sách Khải huyền (Giải nghĩa sách Khải huyền)

[Chapter 15-1] Trên Không Trung Tín Đồ Ngợi Khen Những Công Việc Lạ Lùng Của Chúa (Khải huyền 15:1-8)

Trên Không Trung Tín Đồ Ngợi Khen Những Công Việc Lạ Lùng Của Chúa
(Khải huyền 15:1-8)
“Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ: bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn nầy làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha ly đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật! Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó, tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ, và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sanh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói, vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời; chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn.”
 
 

Giải Thích

 
Câu 1: Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ: bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn nầy làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
Đoạn 15 nói với chúng ta về thời kỳ cuối cùng của thế gian bởi tai họa 7 cái bát do bảy thiên sứ đổ xuống. “Một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ,” mà sứ đồ Giăng đã thấy là gì? Đó là một cảnh tượng kỳ lạ về các thánh đồ đứng trên biển pha lê và ngợi khen những công việc của Chúa. 
 
Câu 2: Tôi thấy như biển bằng pha ly lộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha ly đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. 
Cụm từ “như biển pha lê trộn với lửa” ở đây nói với chúng ta rằng tiếng than van vì đau khổ trên đất này sẽ đạt đến đỉnh cao của nó khi Đức Chúa Trời đổ tai họa 7 cái bát xuống, và mặt khác, các tín đồ sẽ ngợi khen Chúa trên không trung. Tai họa 7 cái bát do Đức Chúa Trời đổ xuống đất này là đem sự báo thù trên kẻ thù của các tín đồ. 
Lúc đó, các thánh đồ đã dự phần trong sự phục sinh và được cất lên bởi Đức Chúa Trời, sẽ đứng trên biển pha lê trộn với lửa mà ngợi khen những công việc của Ngài. Các thánh đồ đã được sống lại và thăng thiên bởi chịu tử đạo trên đất này qua quyền năng của Chúa sẽ ngợi khen sự cứu rỗi và quyền năng của Ngài đời đời. Những thánh đồ ngợi khen Chúa là những thánh đồ đã giành được khải hoàn của đức tin bởi chiến thắng Anti-christ với đức tin bằng việc đã từ chối hắn, hình tượng của hắn, cả dấu hiệu tên hoặc con dấu của hắn. 
 
Câu 3: Chúng hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật!
Các thánh đồ đứng trên biển pha lê đang hát bài hát Môi-se và bài hát Chiên Con. Nội dung của nó là: “Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật!”
Lời của bài hát này, như được chép, là để ngợi khen Đức Chúa Trời vì quyền phép toàn năng của Ngài, chẳng có gì mà Ngài không thể làm. Ở đây cũng chép rằng, “lớn lao và lạ lùng thay công việc [Ngài].” 
Từ “lạ lùng” ở đây có nghĩa là “điều gì đó thật to lớn mà lời không thể diễn tả được”. Nói cách khác, thật vĩ đại và lạ lùng khi, qua Phúc âm Nước và Thánh linh, Chúa chúng ta đã cứu tất cả những tín đồ trong thời Cựu ước lẫn Tân ước khỏi mọi tội lỗi của họ, khiến họ sạch tội, và cho phép những tín đồ này, là những người đã được cứu qua đức tin của họ, được ngợi khen Chúa trong không trung bởi phục sinh họ từ sự chết của xác thịt và cất họ lên không trung. Các thánh đồ này đang ngợi khen Chúa vì Ngài là Cứu Chúa, là Chúa và là Thượng Đế của họ. 
Bạn có thực sự tin rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ và mọi thứ trong đó, bao gồm cả bạn và tôi, và Ngài chính thật là Chúa của chúng ta không? Chỉ có những người tin nơi lẽ thật này mới có thể trở thành những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh do Chúa ban cho. Những người có đức tin này là những người có đức tin thật nhất. Cơ-đốc-nhân phải biết và tin rằng Chúa Jêsus là Đấng Sáng Tạo, là Đấng đã tạo nên cả vũ trụ và mọi thứ trong đó. Họ phải ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời bởi biết và tin nơi những công việc của Ngài. “Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, to lớn và lạ lùng thay công việc của Ngài!” Sự ngợi khen trong đức tin này bày tỏ đức tin thật của những tín đồ thật sự tái sanh, là những người hát bài hát Môi-se và bài hát Chiên Con. 
Bạn có tin rằng Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Những người tin rằng Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng toàn cả vũ trụ cũng tin rằng Chúa đã đến thế gian này trong hình hài một con người, vào tuổi 30 Ngài đã chịu Báp-tem bởi Giăng để gánh tội lỗi của con người một lần đủ cả, và Ngài đã đổ huyết, chết trên Thập tự giá và sống lại từ cõi chết. Qua đức tin của họ, họ nhận được sự tha tội và trở thành thánh đồ. Những người biết lẽ thật này, và có đức tin thật nơi đó, chắc chắn có thể được miêu tả là người có đức tin lớn. 
Phân đoạn này nói rằng những tín đồ đã đươc cất lên ngợi khen Đức Chúa Trời trên không trung rằng, “Vĩ đại và lạ lùng thay những công việc của Ngài.” Nói cách khác, họ ngợi khen Đức Chúa Trời vì đã tạo dựng vũ trụ và loài người, vì đã cứu những tội nhân trên đất này bởi tẩy sạch mọi tội lỗi của họ một lần đủ cả với Báp-tem của Chúa nhận nơi Giăng, và vì đã ban cho họ quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời – mọi điều đó do Chúa ban cho qua Phúc âm Nước và Thánh linh. Việc các thánh đồ có thể dự phần trong sự tử đạo vì Đấng Christ, sống lại, và hưởng sự sôáng đời đời – mọi điều này là những ơn phước do Đức Chúa Trời ban cho. 
Tất cả các thánh đồ phải dâng Chúa sự ngợi khen để bày ra sự vinh hiển của Ngài vì những công việc công chính mà Chúa đã làm cho tội nhân – nghĩa là, vì khiến mọi tội lỗi mất đi, cũng như vì những công việc khác mà Ngài đã làm trong khi sống trên thế gian. Những thánh đồ hát bài hát của Môi-se và bài ca của Chiên Con trên không trung. Họ ca ngợi Chúa rằng thật vĩ đại và lạ lùng thay những điều mà Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm cho những tội nhân và kẻ thù của Ngài. 
Quả thật, những điều mà Chúa đã làm cho những thánh đồ và cho tất cả những người chống nghịch Ngài không chỉ tuyệt vời đối với chúng ta mà nó còn lạ lùng nữa. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc tạo dựng thế giới này là để khiến con người trở thành dân sự của Ngài. Như thế, mọi công việc mà Ngài đã làm cho nhân loại đối với chúng ta thật là to lớn và lạ lùng. Chúng ta dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời bởi tin nơi mọi điều mà Ngài đã làm cho chúng ta, và chúng ta ngợi khen Ngài bởi tin nơi mọi công việc của Ngài. 
Việc Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo hình Ngài cũng thật lạ lùng. Việc Ngài ban Luật pháp của Ngài cho mọi người và việc Ngài làm việc qua nữ đồng trinh Ma-ri để sai Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian này cũng thật tuyệt vời trước mắt chúng ta. Nhưng cùng lúc chúng ta tin rằng mọi công việc này được làm là để cứu tội nhân khỏi tội lỗi của họ. Cũng thật lạ lùng rằng Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta đã chuyển mọi tội lỗi của thế gian trên thân thể của Đức Chúa Jêsus Christ một lần đủ cả, bởi khiến Ngài nhận Báp-tem nơi Giăng để vì thế mà Ngài có thể khiến mọi tội lỗi của con người mất đi hoàn toàn và trọn vẹn. 
Đối với những người tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh, việc Đức Chúa Trời ban cho họ sự tha tội đời đời và Đức Thánh Linh của Ngài là việc tuyệt vời và lạ lùng. Và việc Ngài khiến những thánh đồ đã được cứu của Ngài giảng dạy Phúc âm Nước và Thánh linh cho toàn cả thế giới là một ơn phước tuyệt vời khác, là việc mà một lần nữa thật lạ lùng đối với chúng ta. Việc Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta cho phép sự tử đạo đến với những thánh đồ, cho họ được sống lại, được cất lên và cho họ sống trong sự vinh hiển đời đời trên Thiên đàng – mọi công việc này cũng là những ơn phước tuyệt vời.
Dự tính sẵn mọi điều này, Đức Chúa Trời sẽ làm trọn tùy theo thời điểm của nó – những công việc này của Chúa, là việc khiến những tội nhân được vinh hiển và được ngợi khen Đức Chúa Trời trở thành ơn phước lớn trong lòng chúng ta. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì chính Ngài đã báo thù những kẻ đối nghịch Ngài với quyền phép toàn năng qua tai họa 7 cái bát.
Vì mọi công việc của Đức Chúa Trời hiện ra trước mắt các thánh đồ là điều gì đó vượt hơn cả giới hạn của họ nên họ ngợi khen Ngài. Cho nên họ ngợi khen Chúa vì quyêàn tuyệt đối của Ngài, vì những công việc và quyền năng lạ lùng của Ngài. Chúa chúng ta đáng được nhận mọi sự ngợi khen không chỉ từ mỗi con người mà cũng từ mọi tạo vật trong vũ trụ này. Ha-lê-lu-gia! 
Những người đã từng biết, kinh nghiệm và tận mắt chứng kiến những điều mà Chúa chúng ta đã làm cho họ không thể không ngợi khen Ngài vì quyền năng tuyệt đối, sự khôn ngoan trọn vẹn, sự công chính, sự đoán xét công bình, và tình yêu đời đời không đổi của Ngài. Chúa đã cho phép những thánh đồ ngợi khen Ngài đời đời vì những công việc lạ lùng của Ngài. 
Như thế, các thánh đồ ngợi khen Đức Chúa Trời đời đời vì tất cả những công việc mà Ngài đã làm cho họ, vì sự tốt lành và cao cả của Ngài. Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta đáng nhận được sự ngợi khen từ mọi vật trong vũ trụ vì mọi công việc của Ngài được làm thành chỉ bởi quyền năng tuyệt đối của Ngài. Ha-lê-lu-gia! Tôi ngợi khen Chúa vì quyền năng và tình yêu phước hạnh đời đời không thay đổi của Ngài! 
 
Câu 4: “Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra.”
Các thánh đồ trong không trung ca ngợi những công việc của Chúa bằng môi miệng họ. “Ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài?” Đây là sự ngợi khen đầy dẫy đức tin vững chắc, cho thấy quả quyết rằng không ai có thể chống nghịch lại sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và không ai dám ngăn Ngài khỏi việc nhận sự ngợi khen. Ai có thể đứng trước danh Chúa mà không run rẩy sợ hãi? Không có ai và không có gì trong thế giới này, trong toàn cả vũ trụ và toàn cả lĩnh vực đời đời có thể chống nghịch và chiến thắêng Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta, vì Chúa Jêsus là Vua của các vua và là Đức Chúa Trời Tối Thượng. 
Mọi vật trong thế gian này và các thánh đồ không thể không run rẩy sợ hãi trước danh Đức Chúa Jêsus Christ, quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời là to lớn vô cùng, và vì Ngài là thật và trọn vẹn, nên mọi tạo vật dâng sự cảm tạ, vinh hiển và ngợi khen trước danh Ngài. Mọi người phải có một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Và mọi vật trong vũ trụ phải ngợi khen danh Chúa chúng ta. Tại sao? Bởi vì Chúa chúng ta là thánh, và Ngài đã giải cứu tất cả nhân loại khỏi mọi sự không công chính của họ. 
Vì tai họa 7 cái bát mà Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống Anti-christ, những kẻ theo hắn và những người cuồng tín đang sôáng trên đất này sẽ bày tỏ sự công chính của Ngài, nên chúng ta không thể không ngợi khen Ngài. Vì chân lý công chính của Chúa được bày tỏ qua tai họa lớn 7 cái bát, nên Chúa chúng ta đáng nhận được sự vinh hiển, ngợi khen và thờ phượng từ mọi vật sống, từ các thiên sứ, và từ các thánh đồ trong không trung. 
Ai dám không sợ hãi danh của Đức Chúa Jêsus Christ? Chúa chúng ta không phải là một tạo vật, nhưng là Đức Chúa Trời Thượng Đế. Bởi việc đổ những tai họa đáng sợ của 7 cái bát xuống tất cả những kẻ chống nghịch Ngài, Đức Chúa Trời khiến mọi tạo vật của Ngài buộc phải ngợi khen Ngài trước quyền năng và sự oai nghi của Ngài. 
“Mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra” Vì thế chúng ta phải nhâản biết rằng không ai có thể chống nghịch và phạm thượng danh Chúa mà có thể được sống cách vui vẻ. 
Chỉ có quỳ gối trước danh Chúa, tin, cảm tạ và ngợi khen Ngài vì quyền năng tuyệt đối vô hạn, sự nhân từ, ơn cứu rỗi vĩ đại và tình yêu của Ngài là cách thờ phượng xứng đáng với danh của Ngài. Vì thế mọi tạo vật phải tin nơi những điều mà Chúa đã làm trong khi sống trên đất này, ngợi khen và thờ phượng Ngài. Chúa chúng ta đáng nhận được sự ngợi khen từ tất cả mọi người và mọi nước. A-men. Ha-lê-lu-gia! 
 
Câu 5: Rồi đó, tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra.
Câu này nói với chúng ta rằng khi tai họa 7 cái bát của Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta đổ xuống đất này kết thúc, Đức Chúa Trời sẽ ban cho các thánh đồ nhà trên Trời của Ngài. Mọi điều này sẽ được làm trọn bởi Đức Chúa Trời. Vậy thì đền tạm chứng cớ này là gì? Đó là nhà của Đức Chúa Trời giống như đền tạm trên đất này. Cụm từ, “đền tạm chứng cớ trên trời được mở ra,” có nghĩa rằng thời đại Nước Đức Chúa Trời sẽ mở ra từ đó. 
Với sự mở ra của cánh cửa đền tạm chứng cớ, những tai họa cuối cùng và Nước Đức Chúa Trời sẽ được mang đến đất này. Không biết Phúc âm Nước và Thánh linh thì không có niềm tin nào được thừa nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Như thế, chúng ta phải biết và tin nơi Phúc âm lẽ thật này, nhận biết và đồng thời tin rằng thời gian để chúng ta đi và sống trong Nước Đấng Christ đang gần kề với chúng ta. 
 
Câu 6: Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ, và ngang ngực thắt đai vàng.
Lời này bày tỏ cho chúng ta rằng khi Đức Chúa Trời đổ tai họa 7 cái bát xuống thế gian, Ngài sẽ làm việc qua các thiên sứ, là những người tin nơi thực chất công bình và chính trực của 7 tai họa này. Nói cách khác, điều này nói với chúng ta rằng những đầy tớ của Đức Chúa Trời chỉ có thể đủ tiêu chuẩn để phục vụ Chúa như là đầy tớ của Ngài khi họ luôn luôn tin nơi sự công chính của Ngài và hoàn toàn đặt lòng tin cậy của họ nơi sự tốt lành của Chúa. 
Chỉ khi họ tin rằng những công việc của Chúa luôn luôn đúng, thì những đầy tớ của Đức Chúa Trời mới có thể làm những công việc của Ngài. Các tín đồ có thể được sử dụng như những đầy tớ quý báu của Đức Chúa Trời chỉ khi họ luôn luôn mặc lấy sự công chính của Chúa, mang hi vọng của sự cứu rỗi như là mão trụ, bảo vệ đức tin của họ và sống đời sống quy vinh hiển cho Chúa. 
 
Câu 7: Một con trong bốn con sanh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, là Đấng hằng sống đời đời.
Điều này nói với chúng ta rằng khi Đức Chúa Trời làm việc qua những đầy tớ của Ngài, Ngài sẽ khiến họ làm việc một cách thứ tự, và những công việc như thế cũng được làm trọn trong một thứ tự tốt đẹp. Cụm từ, “một trong bốn con sinh vật” bày tỏ cho chúng ta rằng Chúa đặt để các đầy tớ yêu dấu của Ngài trong những mục đích của Ngài và Ngài làm việc qua họ. Bốn sinh vật sống xuất hiện ở đây là bốn đầy tớ yêu quý nhất của Chúa, là những người luôn luôn đứng bên Ngài, và là những người đầu tiên phục sự cho những mục đích của Chúa. Chúng ta phải nhận biết quyền năng tối cao và tuyệt đối của Ngài, và chúng ta cũng phải tin rằng Ngài làm việc qua các đầy tớ của Ngài.
 
Câu 8: Đền thờ bèn đầy những khói, vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời; chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn.” 
Trước khi Đức Chúa Trời hoàn tất sự đoán phạt trái đất của Ngài thì không ai có thể bước vào Nước Ngài. Điều này nói với chúng ta sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là trọn vẹn thể nào. Nó cũng nói với chúng ta rằng Ngài không phải là một Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ (Thi-thiên 5:4). Vì thế chúng ta phải nhớ rằng nếu người nào muốn vào Nước Đức Chúa Trời thì anh/chị ấy phải tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh mà Chúa đã ban cho nhân loại. Chúa chúng ta chỉ cho phép những ai tin nơi Phúc âm Nước và Thánh linh bước vào Nước Ngài. 
Đối với những tín đồ đã nhận được sự tha tội, Đức Chúa Trời ban ơn sống đời đời trong Nước Ngài sau khi Ngài hủy diệt những kẻ thù của Ngài bằng cách đổ tai họa 7 cái bát xuống. Mọi công việc của Đức Chúa Trời vượt quá sự tưởng tượng của con người, bày tỏ sự vĩ đại và tối cao của ngài. Bởi việc đoán xét kẻ thù của Ngài, Đức Chúa Trời bày tỏ quyền tuyệt đối vô hạn của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời không có quyền hình phạt kẻ thù của Ngài vì tội họ đã chống nghịch Ngài, thì Ngài không thể nhận sự ngợi khen từ mọi vật. 
Nhưng vì Đức Chúa Trời có thừa quyền hình phạt những kẻ chống nghịch Ngài, nên Đức Chúa Trời sẽ mang sự đoán xét của Ngài trên kẻ thù Ngài và kết án họ bằng hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. 
Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta đáng được ngợi khen mãi mãi bởi mỗi một người trong mỗi nước. Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất sự đoán xét kẻ thù vì mọi tội lỗi của họ và mở Nước Ngài ra. A-men. Chúng ta cảm tạ Chúa chúng ta vì quyền năng to lớn, sự vinh hiển và thánh khiết của Ngài. Ha-lê-lu-gia!