Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-23. Sau khi đọc sách mà ông gởi cho tôi, tôi thấy một vài khái niệm thú vị về phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus. Xin giải thích cho tôi những gì ông dạy về mối quan hệ giữa báp-têm của chúng ta với báp-têm, sự chết và sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus Christ?

Trước hết, chúng ta phải chú ý đến “giáo lý của báp-têm” trong Thơ Hê-bơ-rơ 6:2. Theo Kinh Thánh, có 3 loại báp-têm khác nhau; Báp-têm của Giăng Báp-tít cho sự ăn năn, Báp-têm của Chúa Jêsus đã được nhận bởi Giăng Báp-tít và báp-têm bằng nước của chúng ta như là một nghi lễ. 
 Báp-têm mà chúng ta nhận là sự xưng nhận đức tin của chúng ta trong báp-têm của Đức Chúa Jêsus. Điều đó nói rằng, chúng ta chịu báp-têm để xưng nhận đức tin chúng ta tin rằng Đức Chúa Jêsus đã chịu báp-têm để xoá bỏ tội lỗi của chúng ta và cũng chịu chết trên Thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Các bạn cũng biết phúc âm Ma-thi-ơ 3:15 nói rằng, “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài”. Chữ “Vì” ở đây nghĩa là chính Đức Chúa Jêsus mang lấy tất cả tội lỗi thế gian bởi chịu báp-têm do Giăng Báp-tít là người thay mặt nhân loại.
Đó là kế hoạch uyên thâm của Đức Chúa Trời để cứu vớt chúng ta ra khỏi bẩy rập không thể tránh khỏi của tội lỗi. Đức Giê-hô-va đã "làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất lên Người" (Ê-sai 53:6) và ban cho chúng ta như sự công chính của Đức Chúa Trời. “Sự công chính,” tiếng Hy lạp là “dikaiosure” nghĩa là ‘lẽ phải và công bình.’ Tức là Đức Chúa Jêsus đã mang lấy tội lỗi của nhân loại một cách phải lẽ và công chính nhất bằng việc chịu báp-têm trong hình thức đặt tay.
 Chúng ta đã được cứu bởi đức tin mạnh mẽ trong báp-têm, sự chết trên Thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Jêsus . Quyền năng của sự cắt bì thuộc linh (Rô-ma 2:29) trong Báp-têm của Chúa Jêsus là cắt bỏ tất cả tội lỗi trong lòng chúng ta, tức là xoá bỏ tất cả tội lỗi trong lòng chúng ta. Cho nên, sứ đồ Phi-e-rơ nói trong ngày lễ Ngũ tuần rằng, “Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công vụ các Sứ đồ 2:38).
 Tất cả tội nhân đều phải được tha tội trong lòng họ bằng cách tin đến danh Đức Chúa Jêsus. Danh Đức Chúa Jêsus nghĩa là gì? “Vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội lỗi” (Ma-thi-ơ 1:21). Danh Chúa Jêsus nghĩa là "Đấng Cứu Thế", Đấng cứu dân sự của Ngài ra khỏi tội của họ. Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi tội bằng cách nào? Đức Chúa Jêsus đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta qua phép báp-têm và sự chết của Ngài trên Thập tự giá.
 Khi các sứ đồ của Đức Chúa Jêsus giảng phúc âm, họ có một sự hiểu biết chắc chắn rõ ràng về báp-têm của Chúa Jêsus và Thập-tự-giá, vì thế họ dạy phúc âm thật, rồi làm báp-têm cho những ai tin. Theo đó, chúng ta cũng làm báp-têm để xưng nhận một cách công khai rằng chúng ta tin vào phép báp-têm vào sự chết của Chúa Jêsus trong suy nghĩ của chúng ta. Khi chúng ta được báp-têm, chúng ta công nhận rằng “Cám ơn Chúa, Ngài đã mang lấy tội lỗi của con bởi phép báp-têm, chết vì con và sống lại để cứu con. Con tin phúc âm của Ngài”. Chúng ta được báp-têm trong nước bởi người thừa hành như là một biểu tượng đức tin của chúng ta trong báp-têm của Chúa Jêsus, sự chết của Ngài trên thập tự giá, như Ngài đã chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít. Vì thế các thành đồ trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên đã làm báp-têm như một chứng cớ cho niềm tin của họ và sau đó họ phân phát phúc âm của sự cứu chuộc và sự tha tội
 Nghi lễ báp-têm không phải là một sự bắt buộc cần thiết để được cứu, mặc dù rõ ràng nó rất quan trọng cho đức tin của chúng ta, báp-têm bằng nước của chúng ta không mang đến sự cứu rỗi chúng ta. Chúng ta chỉ có thể được cứu bởi tin vào phúc âm của nước và huyết. Kinh Thánh nói rằng chúng ta được báp-têm trong Chúa Jêsus Christ khi chúng ta tin vào Báp-têm của Ngài (Rô-ma 6:3, Ga-la-ti 3:27). 
 Thế thì, làm thế nào mà chúng ta có thể được "báp-têm trong Ngài"? Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi nào chúng ta đặt đức tin chúng ta vào phép báp-têm của Ngài để rồi từ đó xác thịt là đời sống cũ của chính chúng ta trước đây có thể kết hợp với Chúa Jêsus và bị đóng đinh vào Thập tự giá với Ngài. Theo đó, từ khi Chúa Jêsus đã mang tất cả tội lỗi của chúng ta bởi phép báp-têm của Ngài, sự chết của Ngài là sự phán xét vì tất cả tội lỗi của chúng ta. Cho nên, chúng ta cũng chết trên Thập tự giá với Ngài. Nói cách khác, xác thịt của chúng ta, không thể không phạm tội cho đến chết, đã chết vì phạm tội và chúng ta được cứu khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta trong sự hiệp một với Chúa Jêsus qua Báp-têm của Ngài.
 Những ai đã hiệp một với Đức Chúa Jêsus bằng phép báp-têm và cái chết của Ngài, có thể hiệp một với sự phục sinh của Ngài. Sự phục sinh của Ngài không chỉ là sự phục sinh của chúng ta từ trong sự chết của chúng ta mà còn là việc cho phép chúng ta tái sanh trở nên con Đức Chúa Trời, hiện thân của sự tinh khiết và vô tội trước Ngài.
 Nếu chúng ta chưa chuyển tội lỗi chúng ta qua Ngài vì nghi ngờ phép báp-têm của Ngài thì cái chết và sự phục sinh của Ngài là vô nghĩa và không có quan hệ gì với cứu rỗi của chúng ta. Những người đã đặt tay chuyển tất cả tội lỗi của họ trên Ngài với đức tin sẽ hiệp một với sự chết của Ngài trên Thập tự giá, cho phép họ được tái sinh và trở nên người công chính. Tuy nhiên, những người không đặt tội lỗi của họ trên Ngài do không tin phép báp-têm của Ngài, sẽ không có quan hệ gì với sự chết và phục sinh của Ngài. 
 Phép báp-têm của các tín đồ là sự tin cậy tuyệt đối như hai vợ chồng hợp pháp sau lễ cưới. Phép báp-têm của các thánh đồ là sự tuyên bố ra bên ngoài về niềm tin ở trong lòng. Khi chúng ta tuyên bố niềm tin trong phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus và niềm tin vào Thập tự giá trước Đức Chúa Trời, trước các thánh đồ và trước cả thế giới, niềm tin của chúng ta trở nên bất di bất dịch. 
 Nếu chúng ta hiểu sai lạc về ý nghĩa thật của phép báp-têm mà Đức Chúa Jêsus phải chịu của Giăng Báp-tít, tức là chúng ta không tin phép báp-têm của Ngài và sự phán xét và quan trọng là chúng ta không thể tin chắc về sự cứu rỗi mình. Đó chỉ là mưu mẹo xảo quyệt của Sa-tan. Chúng ta có thể nhận được sự tha thứ các tội lỗi của mình và được tiếp đón vào Thiên đàng bởi thật sự tin vào báp-têm của Đức Chúa Jêsus trong lòng chúng ta chứ không phải vì tin phép báp-têm của chúng ta.