Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-25. Phép báp-têm ăn năn của Giăng Báp-tít là gì?

 Giăng Báp-tít là tôi tớ của Đức Chúa Trời, được sinh ra trước Chúa Jêsus 6 tháng, và là nhà tiên tri cuối cùng như Ma-la-chi dự đoán trong Kinh Cựu Ước. “Các người khá nhớ luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se, mà ta đã truyền cho nó tại Hô-rép là những lệ luật và mạng lịnh cho cả Y-sơ-ra-ên. Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các người trước ngày lớn và đáng sợ của Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đón lấy sự rủa sả mà đánh đất này” (Ma-la-chi 4:4-6).
Khi Đức Chúa Jêsus được sinh ra, dân Y-sơ-ra-ên đã quên lời hứa của Chúa và thờ các thần ngoại quốc. Họ dâng tế lễ với những con sinh tế tì vít và mù lòa và khiến đền thờ trở thành nơi kinh doanh. Đức Chúa Jêsus cũng được nói trước trong luật pháp của Môi-se và của các tiên tri. Luật pháp ban cho con người sự hiểu biết về tội lỗi, chỉ cho biết vì sao mà con người có tội lỗi (Rô-ma 3:20). Tội là việc không thực hiện theo những điều được ghi trên bản luật pháp.
Trong sách Cựu Ước, kẻ có tội phải dâng con sinh tế để chuộc tội trước hội mạc và đặt hai tay lên nó để tội lỗi của mình được chuyển qua nó, sau đó, giết chết con sinh tế tội lỗi đó để được tha tội và phục hòa với Chúa. Sau đó, thầy tế lễ lấy huyết của con sinh tế và bôi lên các sừng của bàn thờ của lễ thiêu và đổ phần huyết còn lại dưới bàn thờ. 
 Tuy nhiên, dân Y-sơ ra-ên không thể giải thoát khỏi tất cả tội lỗi của họ dù cho của lễ hằng ngày không thể đếm hết. Cho nên Chúa tạo ra đạo luật vĩnh viễn cho họ là ngày Lễ Chuộc Tội. Lúc ấy Đức Chúa Trời sẽ tha thứ tội hàng năm của họ, vào ngày thứ 10 tháng 7. Ngày đó, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm A-rôn lấy hai con dê đực và bắt thăm cho hai con đó, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về con sinh tế chuộc tội. Sau đó, A-rôn đặt hai tay mình trên đầu con dê dành cho Đức Chúa Trời, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi hàng năm của Y-sơ-ra-ên. Sau đó A-rôn giết nó và lấy huyết của nó rảy bảy lần về phía trên và phía trước nắp thi ân.
 Khi A-rôn làm xong lễ chuộc tội cho Nơi Thánh, ông phải dâng con vật kia. A-rôn đặt hai tay mình trên đầu con dê còn sống và xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi hàng năm của I-sơ-ra-ên. Bằng cách này, tất cả tội lỗi hàng năm chuyển qua trên đầu nó, rồi chỉ định một người đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Dân I-sơ-ra-ên được giải thoát khỏi tội lỗi hằng năm theo cách ấy.
 Tuy nhiên, của lễ chuộc tội theo Luật-pháp của Cựu Ước không thể làm trọn những ai dâng tế lễ hàng năm này qua năm khác. Luật pháp chỉ là cái bóng của sự tốt lành cho ngày sau (sự công chính của Đấng Mê-si-a) sẽ đến (Hê-bơ-rơ 10:1). Dân I-sơ-ra-ên không chờ đợi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa. Thay vào đó họ thờ phượng các thần ngoại bang, bỏ qua lời của những Tiên-tri trong Cựu Ước. 
 Cho nên, Chúa đã truyền phán rằng Ngài sẽ sai Giăng Báp-tít để phục hồi lại lòng của dân I-sơ-a-ên, đem lòng tin của người I-sơ-ra-ên trở về với Chúa và chuẩn bị lòng tin của họ để tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ. Trước khi Giăng Báp-tít làm báp-têm cho Chúa Jêsus, ông làm báp-têm ăn năn cho người I-sơ-ra-ên ở đồng vắng Giu-đê. 
 Mục đích của ông làm Báp-têm cho họ bằng nước để hướng dẫn họ chờ đợi và tin vào Đức Chúa Jêsus. Ông dạy rằng Đấng Cứu Thế sẽ chịu Báp-têm bởi ông trong cách đặt tay để cất tất cả tội lỗi của thế gian và chịu đóng đinh để cứu nhân loại thóat khỏi tất cả tội lỗi của họ. Giăng Báp-tít nói rằng Đức Chúa Jêsus sẽ đến và thay thế của lễ không hoàn thành trong quá khứ và sẽ dâng của tế lễ đời đời bằng thân thể của Ngài; Ngài sẽ nhận tất cả tội lỗi qua Báp-têm, như dân I-sơ-ra-ên đã được tha tội bởi dâng của lễ không tì vít, đặt tay lên nó và giết chết con sinh theo cách tế lễ trong Kinh Thánh Cựu Ước.
 Nhiều người Y-sơ-ra-ên xưng nhận tội lỗi của mình, họ ăn năn và chịu Phép báp-têm bởi ông. “Ăn năn” có nghĩa là “quay trở về với Chúa.” Nhớ luật pháp của Kinh Cựu Ước, họ đến với Giăng và xưng nhận là họ là tội nhân mất hết hy vọng vì họ phạm tội cho đến khi chết. Họ cũng xưng nhận rằng họ không thể vào thiên quốc bởi làm việc lành theo luật pháp, và trở lại với Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng xoá bỏ tất cả tội lỗi của họ một lần đủ cả và mở rộng cửa Thiên đàng.
Phép báp-têm Giăng Báp-tít ban cho dân I-sơ-ra-ên là theo sau đây. Để họ xưng nhận bao nhiêu tội lỗi trong cuộc sống của họ và ăn năn và tìm kiếm Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng chịu Phép báp-têm do Giăng Báp-tít, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm và đại diện của nhân loại và Ngài chịu đóng đinh để cứu họ ra khỏi tội lỗi. Đây là sự ăn năn thực sự theo Kinh Thánh. 
 Cho nên Giăng Báp-tít nói rằng “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các người; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng mở dây giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-têm cho các người bằng Thánh Linh và bằng lửa” (Ma-thi-ơ 3:11).
 Giăng Báp-tít đã dẫn tâm trí của con người đến với Chúa Jêsus, làm chứng rằng Chúa Jêsus đã cất tội lỗi thế gian đi (Giăng 1:29) và chết thay mọi người. Vì vậy, chính Chúa Jêsus đã làm chứng rằng Giăng đến để bày tỏ cho chúng ta con đường của sự công chính (Ma-thi-ơ 21:32).