Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-27. Ông có thể giải thích về Phúc âm của huyết và Thánh Linh không?

 Nếu chúng ta bị mất kim may ở nào đó bên ngoài thì chúng ta tìm nó ở nơi mà chúng ta mất nó. Tuy nhiên, việc cố gắng tìm nó trong nhà vì sáng hơn bên ngoài là việc hoàn toàn không hợp lý. Tôi tìm thấy một số người ngớ ngẩn giống như vậy trong Hội Thánh ngày nay. Trong khi họ đang dễ dàng tham gia vào giữa các cuộc tranh cãi Kinh Thánh không ngừng về Báp-têm bằng nước của các tín hữu, họ không bao giờ tự hỏi mình câu hỏi quan trọng này:"Tại sao Chúa Jêsus được Báp-têm bởi Giăng Báp-tít". Do việc đó, mà có nhiều tên gọi và nhiều giáo phái trong cộng đồng Cơ-đốc-giáo ngày nay.
Để kết thúc cuộc tranh luận không ngớt này, chính chúng ta phải ra ngoài sự hỗn loạn và trở về nơi chúng ta bị mất cây kim đó. Nếu chúng ta chân thành tìm kiếm lẽ thật thì chúng ta phải xoá bỏ mẫu rập bởi vì chúng ta không thể tìm ra điều này ở tôn giáo. Tại sao các sứ đồ nhấn mạnh vào phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus? Lẽ thật huyền nhiệm của Phúc âm nước và Thánh Linh mà họ nhận từ Chúa Jêsus đã được giảng dạy trên toàn thế giới. 
 Chúa Jêsus phán, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng người, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5). Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Jêsus đã lấy nước và huyết mà đến để cứu chúng ta thoát khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta (I Giăng 5:6). Nghĩa của "huyết" là sự chết của Ngài trên Thập tự giá. Vậy thì "nước" nghĩa là gì? Tại sao Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm của Giăng Báp-tít? Tại sao Ngài nói “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy” (Ma-thi-ơ 3:15) ngay trước báp-têm của Ngài?
 Tôi chân thành hy vọng các bạn hiểu và tin Phúc âm của nước và Thánh Linh và phép báp-têm của Chúa Jêsus. Đây là giải thích ngắn về phúc âm của nước và Thánh Linh mà Ngài ban cho các môn đồ của Ngài. Các sứ đồ nhấn thật mạnh vào phép báp-têm của Chúa Jêsus khi họ giảng phúc âm. Sứ đồ Phao-lô nói rằng “Và, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính nói đã nhận lãnh, ấy là Đấng Jêsus Christ chịu chết vì tội lỗi của chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:3-4). 
 “Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh” có nghĩa gì? Nó có nghĩa là sự chết của Ngài đã chuộc tất cả tội lỗi của chúng ta theo phương cách mà Đức Chúa Trời ban cho trong Cựu Ước. Ngài đã chết cho chúng ta theo mặc khải và lời hứa trong Cựu Ước. Thư Hê-bơ-rơ 10:1 nói, “luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau...” Chúng ta xem hình bóng tế lễ trong Lê-vi Ký 1:3-5. Một kẻ có tội phải làm hoàn thành 3 điều kiện như sau để được chuộc tội. 
 1) Ông ta đem con sinh tế không tì vết (Lê-vi Ký 1:3).
 2) Ông ta đặt hai tay trên đầu con sinh tế đó (Lê-vi Ký 1:4).
 Ở đây, chúng ta phải làm rõ rằng luật pháp của Đức Chúa Trời: nhận hai tay trên đầu con sinh là chuyển tội lỗi của ông ta qua con đó.
 3) Ông ta giết chết con đó để chuộc tội của ông ta. (Lê-vi Ký 1:5).
 Trong ngày Lễ Chuộc Tội, A-rôn đặt hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm của dân Y-sơ-ra-ên, liên quan đến tất cả tội lỗi của họ, và đặt tất cả tội đó trên đầu con dê (Lê-vi Ký 16:21). Trong khi đó, A-rôn là đại diện của dân Y-sơ-ra-ên. Chỉ mình ông nhận hai tay mình trên con dê, nhưng tất cả tội lỗi hằng năm của dân Y-sơ-ra-ên (khoản 2-3 triệu người) được chuyển qua con sinh tế. Của tế lễ Cựu Ước là bóng của sự tốt lành ngày sau. Đức Chúa Jêsus dâng chính mình Ngài như con sinh tế bởi ý muốn của Đức Chúa Trời để thánh hóa chúng ta theo Kinh Thánh.
 Thứ nhất, Chúa Jêsus đến trong xác thịt của con nguời là Chiên Con của Đức Chúa Trời không tì vết. Ngài là Con độc sanh của Đức Chúa Trời và "hình bóng của bổn thể Ngài" (Hê-bơ-rơ 1:3). Cho nên Ngài thích họp là của lễ chuộc tội cho nhân loại. 
 Thứ hai, Giăng Báp-tít làm Báp-têm cho Chúa Jêsus ở Giô-đanh. Phép báp-têm được thực hành bằng “đặt hai tay” và Giăng Báp-tít thuộc dòng dõi A-rôn. Khi Giăng Báp-tít đặt hai tay mình trên đầu của Đức Chúa Jêsus, tất cả tội lỗi thế gian được chuyển qua Ngài theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus nói cho Giăng Báp-tít rằng “Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính như vậy.” và Giăng Báp-tít làm báp-têm cho Ngài. Cuối cùng tất cả tội lỗi của chúng ta đã chuyển qua trên Ngài. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến thì kêu lên rằng “Kìa, con Chiên của Đức Chúa Trới, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). 
 Thứ ba, Đức Chúa Jêsus đã chết trên Thập tự giá để chuộc tất cả tội lỗi cho chúng ta, và nói là “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Ngài đã phục sinh từ kẻ chết để chúng ta được xưng công chính trước Đức Chúa Trời.
 Hãy nhớ rằng của lễ chuộc tội được dâng lên để chúng ta được tha thứ tội lỗi. Tội nhân phải đặt hai tay mình trên đầu con sinh tế trước khi giết chết nó. Nếu họ quên việc "đặt hai tay mình trên đầu con sinh tế” thì họ không thể được chuộc tội vì người ấy thực hiện một cách vô Luật pháp. Nếu Cơ-đốc-nhân không biết gì về ý nghĩa phép báp-têm của Ngài thì người ấy vẫn còn có tội trong lòng của anh/chị và đơn giản là không thể được cứu bởi đức tin của anh / chị ấy.
 Hầu hết các Cơ-đốc-nhân chỉ biết phân nửa hành động công chính của Chúa Jêsus. Sứ đồ Giăng làm Phúc âm rõ ràng trong thư tín thứ nhất rằng “Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước thôi mà còn là lấy nước và huyết; ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật” (I Giăng 5:6-7). Có nhiều phân đoạn trong Kinh Thánh hổ trợ cho việc Báp-têm của Đức Chúa Jêsus là cần yếu như thế nào trong việc làm công chính của Ngài cho sự cứu rỗi của chúng ta. Tất cả tín đồ đều phải trở lại với Phúc âm của nước và Thánh Linh.