Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-28. Trong Kinh Thánh có cung cấp chứng cớ “các sứ đồ nhấn mạnh vào Phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus” không?

 Trước hết, chúng ta phân biệt những ý nghĩa của phép báp-têm của chúng ta và phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus. Chúng ta không thể được sinh lại do chịu phép báp-têm bằng nước. Chúng ta được sinh lại chỉ vì tin Đức Chúa Jêsus Christ.
 Các nghi lễ bổ sung như phép báp-têm và cắt bì không phải tuyệt đối cần thiết cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không tập trung vào phép báp-têm bằng nước mà tín đồ phải chịu cho sự cứu rỗi của họ. Thay vì đó, Kinh Thánh tập trung vào phép báp-têm của Jêsus nhận từ Giăng Báp-tít.
 Thật ra, có nhiều phân đoạn Kinh Thánh hổ trợ cho việc báp-têm của Chúa Jêsus tuyệt đối cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta. Trước hết, Báp-têm của Ngài được tuyên bố như là phần mở đầu cho toàn bộ hành động công chính của Ngài trong mỗi bốn sách Phúc-âm. Thí dụ, Phúc-âm Mác bắt đầu Phúc-âm với câu chuyện Phúc âm của Đức Chúa Jêsus, Con của Đức Chúa Trời, tức với phép báp-têm của Ngài, và Giăng chép Phúc âm theo từng ngày, sử dụng thuật ngữ như là “qua ngày sau” (1:29) và “cách ba ngày sau” (2:1) bắt đầu từ ngày Ngài chịu phép báp-têm.
 Giăng Báp-tít tuyên bố lời của Đức Chúa Trời ngay ngày hôm sau Chúa Jêsus chịu Báp-têm, ông nói, “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Phân đoạn này có nghĩa là tất cả tội lỗi thế gian được chuyển qua Chúa Jêsus khi Giăng Báp-tít báp-têm cho Ngài. Và rồi, Ngài chịu chết trên Thập tự giá để chuộc tội chúng ta, và nói “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30) và Ngài sống lại từ trong kẻ chết vào ngày thứ ba.
 Sứ đồ Phao-lô cũng nói, “Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh” (I Cô-rinh-tô 15:3). Kinh Thánh đây là chỉ về Kinh Cựu Ước. Kẻ có tội dâng con sinh tế để được chuộc tội trong Cựu Ước như thế nào? Ông phải đặt hai tay mình trên đầu con sinh tế trước khi giết chết nó. Nếu ông bỏ qua quá trình “đặt hai tay mình trên đầu con sinh tế” thì nó không thể được tha tội vì của lễ dâng không hợp pháp.
 Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta hết thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao” (Rô-ma 6:3). Vậy thì, làm thế nào mà chúng ta chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus? Chúng ta chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jesus Christ là khi chúng ta tin vào phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus ở sông Giô-đanh, chứ không chỉ là tin báp-têm bằng nước của chúng ta. Khi chúng ta tin vào lẽ thật Giăng Báp-tít chuyển tất cả tội lỗi chúng ta qua Ngài bởi việc đặt tay của ông trên đầu Chúa Jêsus là chúng ta được Báp-têm trong Ngài.
 “Vả, anh em hết thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy” (Ga-la-ti 3:27). Những ai chuyển tất cả tội lỗi mình cho Đức Chúa Jêsus qua Giăng Báp-tít bởi đức tin đều trở thành con cái vô tội của Đức Chúa Trời.
 “Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta” (Cô-lô-se 2:11). Sứ-đồ Phao-lô nói, phương cách thoát khỏi tội lỗi do đặt tội lỗi của xác thịt trên con sinh tế là phép cắt bì thuộc linh không phải bởi tay người ta (Rô-ma 2:29 nói, “phép cắt bì trong lòng.”), đó là tin vào phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus, đã cất bỏ tội lỗi trong lòng của chúng ta. 
 “Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch đi ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ” (I Phi-e-rơ 3:21). Phép báp-têm là biểu tượng của sự cứu chuộc chúng ta. Như chúng ta đã biết, trong thời kỳ Nô-ê nhiều người bị chết vì họ không tin nước, thậm chí hiện nay những người không vâng lời sẽ bị chết mặc dù họ tin Đức Chúa Jêsus nhưng không tin Phép báp-têm của Ngài, tức là nước.
 Sứ đồ Giăng cho biết tất cả về Phúc âm trong thư tín đầu tiên của ông. “Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, mà còn lấy nước và huyết” (I Giăng 5:6). Chúa Jêsus đến với chúng ta với cả hai là phép báp-têm của Ngài và Thập tự giá để cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Giăng cũng nói rằng “Vì có ba vật làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp thành một” (I Giăng 5:8). Điều này nói với chúng ta rằng phép báp-têm của Ngài, Thập tự giá, và Thánh Linh tất cả kết hợp trong sự cứu rỗi trọn vẹn.
 Chúa Jêsus nói với Ni-cô-đem rằng, "Quả thật, quả thật, ta nói cùng người, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh lại, thì không được vào nước Đức Chúa Trời” (Giăng 3:4-6). Chúng ta được sinh lại bằng nước và Đức Thánh Linh. Niềm tin đặt vào phép báp-têm của Ngài và Thập tự giá là tất cả những điều cần thiết để chúng ta được cứu chuộc và nhận Thánh Linh như là một ân tứ. Đây là điều mà Kinh Thánh gọi là “được tái sinh”.
 Cho nên, sứ đồ Phi-e-rơ nói là “Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công vụ các Sứ đồ 2:38). Để nhận sự tha thứ cho tất cả tội lỗi và nhận ân tứ của Đức Thánh Linh, các bạn phải luôn luôn có niềm tin bất di bất dịch về phép báp-têm của Ngài trong lòng. Còn câu nào nữa không? Sự thật không thể phủ nhận là có nhiều phân đoạn hổ trợ cho phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus như là một hành động cần thiết trong sự công chính của Ngài cho việc cứu rỗi chúng ta. Cơ-đốc-giáo phải trở về Phúc âm của nước và Thánh Linh.
 “Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành chớ nên lập lại lần nữa, tức là: từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp-têm, phép đặt tay, kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời” (Hê-bơ-rơ 6:1-2). 
 Ở đây, chúng ta có thể lấy một đầu mối để tìm ra Phúc âm nguyên thủy của Hội Thánh đầu tiên. Họ được dạy giáo lý của phép báp-têm, của sự đặt tay, sự phục sinh từ trong sự chết, sự phán xét vĩnh cửu cho các người mới trở thành Cơ-đốc-nhân. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Jêsus xoá bỏ tội lỗi của chúng ta do phép báp-têm và chết trên Thập tự giá của Ngài, để chịu phán xét thay cho chúng ta theo luật công bình của Đức Chúa Trời.