Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-29. Đó là những gì tôi đã tin và dạy trừ khi ông chỉ nhấn mạnh vào phép báp têm của Chúa Jêsus thường bị bỏ qua. Điều gì khác biệt về Phúc-âm của Nước và Thánh Linh?

 “Được cứu” nghĩa là nhận được sự tha thứ tất cả tội lỗi. Đó cũng có nghĩa là được tái sinh. Khi một tội nhân trở thành người công chính do tin Phúc âm của sự sống, chúng ta nói, "anh/ chị ấy được sinh lại bởi nước và Đức Thánh Linh thông qua sự cứu rỗi của Chúa Jêsus". Đức Thánh Linh đến trên những ai là người được cứu chuộc, được tái sinh và làm chứng rằng đó là con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên, sau đó tất cả đều như nhau; nhận được sự tha tội, nhận lãnh Đức Thánh Linh, được cứu chuộc, được tái sanh, và trở thành một người công chính. 
 Chúa Jêsus phán “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6) ngụ ý rằng chỉ qua Chúa Jêsus, Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời, chúng ta mới được vào Nước của Đức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta phải biết cách Đức Chúa Jêsus xoá bỏ tội lỗi của chúng ta và kể chúng ta như là dân sự của Ngài, đáng được vào Vương quốc của Ngài.
 Tuy nhiên, hầu hết Cơ-đốc-nhân vẫn nghĩ rằng việc chỉ kêu danh của Ngài cũng có thể được cứu. Họ tin Đức Chúa Jêsus ngay cả không mở Kinh Thánh, không biết Ngài đã làm gì để cứu rỗi chúng ta. Đức Chúa Trời là Thần và là Đấng Thánh là Đấng không bao giờ thay đổi, mà chúng ta sống một cuộc sống đầy tội lỗi. Việc vào nước của Đức Chúa Trời chỉ thực hiện được thông qua Chúa Jêsus và chúng ta có thể tin Ngài thông qua niềm tin về "luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ.( Rô-ma 8:1-2).
 Nhiều người thậm chí không biết Đức Chúa Jêsus đã làm gì để cứu họ nhưng tin Ngài một cách mù quáng và nói “Lạy Chúa, Lạy Chúa.” Họ cũng vẫn nghĩ rằng mình được cứu mặc dù họ vẫn có tội trong lòng. Nếu bạn vẫn còn tội lỗi trong lòng mặc dù đức tin của bạn đặt vào Chúa Jêsus thì làm sao có thể được cứu rỗi chứ? Nếu ai hỏi rằng, “Làm thế nào mà Đức Chúa Jêsus xoá bỏ tội lỗi chúng ta?” thì nhiều người trả lời rằng, “Có lẽ Ngài xoá bỏ tội lỗi trên Thập tự giá.” Sau đó, về câu hỏi khác, “Anh chị có tội lỗi trong lòng không?” thì họ nói, “Chắc chắn rồi. Ai trên thế gian này mà hoàn toàn không phạm tội chứ?” 
 Danh của Chúa Jêsus nghĩa là “Chúa Cứu Thế sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Chúng ta tin Chúa Jêsus để được cứu ra khỏi tội. Nhưng mà, nếu chúng ta vẫn có tội trong lòng cho dù tin Ngài thì chúng ta vẫn là kẻ có tội, không thể giải thoát khỏi tội lỗi và sẽ bị phán xét. 
 Sứ đồ Phao-lô nói “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Rô-ma 8:1). Đây là điều chắc chắn rằng những ai là người còn có tội trong lòng thì không thể làm một với Chúa Jêsus. Tại sao họ vẫn là tội nhân, tức là chưa được chuộc tội và bị loại bỏ khỏi sự cứu rỗi mặc dù họ vẫn tin Chúa Jêsus? Đó là vì họ chỉ tin vào huyết trên Thập-tự-giá, không đặt tội lỗi của họ trên Chúa Jêsus bởi phép báp-têm của Ngài. Vì vậy họ vẫn có tội trong lòng họ, cho nên việc Chúa Jêsus chết trên thập tự giá không liên quan gì đến tội lỗi của họ. 
 Có sự khác biệt quan trọng giữa những người tin vào phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus và người không tin; một số người được chuộc tội và trở nên công chính bởi đức tin của họ do tin vào phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus, trong khi những người khác vẫn còn là kẻ có tội do không tin điều đó. Đức Thánh Linh không đến với những kẻ có tội. Ngài chỉ đến với những người công chính, được chuộc tội do nước và Thánh Linh. 
 Cho nên sứ đồ Phao-lô nói, “Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao?” (Rô-ma 6:3). Nhiều người tin rằng Chúa Jêsus đã cất tội lỗi của họ trên Thập-tự-giá, nhưng nếu chúng ta không tin phép báp-têm của Chúa Jêsus, chúng ta có thể không bao giờ xưng nhận rằng chúng ta không có tội trong lòng. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta phạm tội nói dối với Đức Chúa Trời và chống lại lương tâm của chúng ta. 
 Chắc chắn chúng ta vẫn tiếp tục có tội trong lòng nếu chúng ta không chuyển tội lỗi của mình qua Chúa Jêsus bởi tin vào báp-têm của Ngài. Nếu ai không tin vào Phúc âm của báp-têm của Chúa Jêsus và Thập-tự-giá, họ sẽ rơi vào chủ nghĩa luật pháp và là những tội nhân đáng chết mất. Vì thế, dù cho họ làm gì như là cầu nguyện trên núi hoặc cầu nguyện ăn năn, họ vẫn tiếp tục tìm thấy tội lỗi còn trong lòng họ.
 Chúa Jêsus nói: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:21-23).
 Theo đó, ai là “kẻ làm gian ác?”. Đó là kẻ chưa được chuộc tội hoàn toàn trong lòng vì kẻ ấy chỉ tin vào Thập-tự-giá. Đó là một đức tin theo ý riêng, không đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đang hành động vô luật pháp nếu không tin vào sự thật là Chúa Jêsus đã cứu chúng ta do phép báp-têm của Ngài và Thập tự giá.
 Chúa Jêsus nói rằng ai muốn được tái sinh, có thể chỉ thực hiện thông qua nước và Thánh Linh. Như con người chỉ có thể thoát khỏi nước lũ, nếu họ ở trong tàu của Nô-ê, các bạn có thể được cứu, tha thứ tất cả tội lỗi, và sống cuộc sống của niềm tin thật nếu các bạn tin Phúc âm của nước và Đức Thánh Linh. Không có Phúc-âm của Nước và Thánh Linh, bạn không thể được tha tội cũng như không thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời.