Search

Câu hỏi thường gặp về Đức tin Cơ đốc

Chủ đề 1: Tái sanh bởi Nước và Thánh Linh

1-30. Tôi tin chắc rằng tin Chúa Jêsus tôi được cứu. Tôi có sự bình an với sự tha tội trong lòng. Nhưng lời của ông làm tôi lúng túng. Tôi phải tin phép báp-têm của Ngài cùng với Thập tự giá của Ngài để được cứu sao?

 Nếu các bạn không tin phép báp-têm của Đức Chúa Jêsus thì chắc chắn rằng bạn có tội trong lòng. Sứ đồ Giăng nói là “Ví bằng chúng ta nói không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và là lẽ thật không ở trong chúng ta,” (I Giăng 1:8). Nếu các bạn nói mình không có tội mặc dù thực ra có tội vì các bạn không tin phép báp-têm của Chúa Jêsus, điều này là một hành động đánh lừa lương tâm của bạn và hiển nhiên lẽ thật không ở trong bạn. Xác tín về sự cứu rỗi ở trong lòng chúng ta khi chúng ta nhận được sự tha tội và nhận lãnh Đức Thánh Linh như một ân tứ bởi tin vào phép báp-têm của Chúa Jêsus và Thập tự giá. 
 Sứ đồ Phao-lô nói, “...thật chẳng phải có Phúc-âm nào khác” (Ga-la-ti 1:7). Không có Phúc-âm nào khác trừ ra Phúc-âm của nước và Thánh Linh mà các sứ đồ nhận được từ Chúa Jêsus, và rao giảng cho người ta, có thể cứu chúng ta ra khỏi tất cả tội lỗi. Nếu chúng ta không tin Phúc âm nước và Đức Thánh Linh mà các sứ đồ rao giảng, chúng ta chắc chắn vẫn có tội lỗi trong chúng ta. 
 Làm thế nào chúng ta có thể sống với niềm tin vững chắc về cứu rỗi mặc dù vẫn có tội trong lòng? Khi những Cơ-đốc-nhân là những người chưa được tái sanh, họ có cách cư xử tốt trước mặt Đức Chúa Trời, họ chắc chắn trong niềm tin và sự vui mừng về sự cứu rỗi của họ. Tuy nhiên, họ thiếu niềm tin vững chắc và lo sợ do gánh nặng tội lỗi trong lòng khi họ phạm tội. Đó là sự cứu rỗi căn cứ vào tư tưởng và tình cảm của họ, không phải là điều đến từ Đức Chúa Trời. Họ van xin cầu nguyện sự tha thứ hàng ngày để trở nên thánh hóa dần dần và để giữ sự cứu rỗi có thể dể dàng lay chuyển của họ. 
 Những người tin sự cứu rỗi sai lầm này nghĩ rằng cuối cùng một ngày nào đó họ sẽ được cứu rỗi hoàn toàn, nếu họ duy trì cuộc sống thánh khiết, cầu xin sự tha thứ hằng ngày và giữ theo luật pháp về việc làm. Tuy nhiên, họ vẫn là tội nhân nếu họ không đặt tội lỗi của họ lên Chúa Jêsus qua đức tin trong báp-têm của Ngài. 
 Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời thực hiện là sự cứu rỗi trọn vẹn, điều đó nghĩa là Đức Chúa Jêsus cất đi tất cả tội lỗi thế gian thông qua phép báp-têm của Ngài do Giăng Báp-tít ở sông Giô-đanh và xóa bỏ nó trên Thập-tự-giá.
 Cho nên, sứ đồ Giăng nói, “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Nếu tất cả tội lỗi chúng ta chưa được tha thứ thông qua Phúc-âm của nước và Đức Thánh Linh vì không biết về nó, chúng ta phải xưng nhận trước mặt Ngài rằng chúng ta vẫn là kẻ có tội mặc dù chúng ta tin Ngài và số mệnh chúng ta đã định là ở địa ngục. Đây là sự xưng nhận chân thật. Vì tội lỗi chúng ta không thể được xoá bỏ nếu không có Phúc-âm nước và Đức Thánh Linh mặc dù tội đó rất nhỏ. Khi chúng ta xưng nhận như vậy, Phúc-âm nước và Đức Thánh Linh xoá bỏ tất cả tội lỗi ngay lập tức và làm chúng ta trở nên người công chính.
 Hiện nay là ‘thì thuận tiện`.(2 Cô-rinh-tô 6:2). Bất cứ ai nghe và tin Phúc âm báp-têm của Đức Chúa Jêsus và Thập tự giá sẽ được cứu khỏi tất cả tội lỗi của mình, trở nên công chính và có niềm tin vững chắc, tức là được chuẩn bị để vào Thiên đàng bất cứ lúc nào Ngài đến. Bất cứ niềm tin trong giáo lý, học thuyết, thuyết thần học hay tin lành nào khác đều không thể cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi của chúng ta. Đó chỉ là thủ đoạn xảo quyệt của Sa-tan gieo vào tư tưởng của nhân loại. Chúng ta phải trở về Phúc-âm nước và Đức Thánh Linh và nhận được sự cứu rỗi thật của Ngài để thoát khỏi tội lỗi trong lòng chúng ta. Đây là yêu Ngài và yêu việc làm của Ngài.