Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm Giăng

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (VI) - Vì Chiên Lạc ( I )
  • ISBN9788928241651
  • Trang402

Tiếng Việt 38

Những Bài Giảng theo Phúc Âm Giăng (VI) - Vì Chiên Lạc ( I )

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời Nói Đầu 
1. Chúng Ta Phải Đi Và Rửa Ở Ao Si-lô-ê Không? (Giăng 9:1-12) 
2. Những Người Thực Sự Gặp Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 9:1-12) 
3. Sự Mầu Nhiệm Phía Sau Người Mù Có Đôi Mắt Đã Được Chữa Lành (Giăng 9:8-41) 
4. Những Người Tin Vào Thần Tánh Của Chúa Jêsus Nhận Được Sự Cứu Rỗi Nhờ Tin Vào Phúc Âm (Giăng 9:8-41) 
5. Chúa Đã Cứu Chúng Ta, Những Người Đã Bị Rủa Sả (Giăng 9:1-7)  
6. Đứng Vững Trên Đức Tin Tin Đức Chúa Jêsus Christ Là Cứu Chúa Của Bạn (Giăng 10:1-6) 
7. Chúa Jêsus Là Cửa Của Sự Cứu Rỗi (Giăng 10:1-19) 
8. Chúng Ta Phải Tin Rằng Chúa Là Người Chăn Hiền Lành Của Chúng Ta (Giăng 10:1-18) 
9. Chúa Là Người Chăn Hiền Lành (Giăng 10:7-16) 
10. Chúa Cũng Là Người Chăn Hiền Lành Của Chúng Ta (Giăng 10:11-18) 
11. Chúa Là Người Chăn Hiền Lành Của Tôi (Giăng 10:1-10) 
12. Lắng Nghe Tiếng Của Người Chăn (Giăng 10:1-18) 
13. Chúng Ta Hãy Tấn Tới Bởi Đức Tin Của Mình Trong Lời Chúa (Giăng 10:1-18) 
14. Hãy Nhận Biết Rõ Rằng Chúa Jêsus Là Đấng Christ Và Tin Chắc Như Vậy (Giăng 10:17-27) 
15. Chúa Đã Khiến La-xa-rơ Sống Lại (Giăng 11:1-44) 
16. Chúng Ta Hãy Sống Với Niềm Trông Cậy Về Sự Sống Đời Đời Và Sự Phục Sinh Do Chúa Ban Cho (Giăng 11:15-46) 
17. Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Đã Giải Quyết Nan Đề Về Sự Chết (Giăng 12:20-33) 
 
Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua Đức Chúa Jêsus Christ
 
Như có chép, "Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi bày Cha cho chúng ta biết." (Giăng 1:18). 
Chúa Jesus đã bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho chúng ta một cách hoàn hảo biết bao! Chúa Jesus đã giải cứu chúng ta một cách hoàn hảo biết bao! Sự thật hoàn hảo của sự cứu rỗi là phúc âm của nước và Thánh Linh! Chúng ta chưa bao giờ hối hận vì đã nhận được sự cứu rỗi nhờ đức tin của chúng ta nơi Chúa Jesus, Đấng đã đến bởi nước và huyết (1 Giăng 5: 6).
Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, hãy giữ vững niềm tin vào tình yêu thương của Ngài trong trái tim mình và sống mỗi ngày để lan tỏa tình yêu thương đó. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận được phước lành được xóa bỏ tội lỗi bằng cách gặp gỡ với Đức Chúa Trời qua phúc âm của Nước và Thánh Linh.
 
Tải sách điện tử
PDF EPUB