Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Thư thứ nhất của Giăng

Paul C. Jong Phát Triển Thuộc Linh Loạt Bài 4 - Thư Giăng Thứ Nhất  (Ⅱ)
  • ISBN8983143444
  • Trang377

Tiếng Việt 15

Paul C. Jong Phát Triển Thuộc Linh Loạt Bài 4 - Thư Giăng Thứ Nhất (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

NỘI DUNG

Lời Nói Đầu 

CHƯƠNG 3
1. Đức Chúa Trời Đã Đến Với Chúng Ta Bằng Tình Yêu Agape (I Giăng 3:1-8) 
2. Chúng Ta Không Được Phạm Tội Gì? (I Giăng 3:9-16) 
3. Ai Vâng Giữ Các Điều Răn Của Đức Chúa Trời Thì ở Trong Ngài (I Giăng 3:17-24) 

CHƯƠNG 4
1. Hãy Thử Các Thần Để Xem Họ Có Phải Là Của Đức Chúa Trời Không (I Giăng 4:1-6) 
2. Từ Nay Chúng Ta Nên Sống Như Thế Nào? (I Giăng 4:7-13) 
3. Chúng Ta Phải ở Trong Tình Yêu Của Đức Chúa Trời (I Giăng 4:16-21) 

CHƯƠNG 5
1. Lẽ Thật Gì Giải Cứu Chúng Ta Ra Khỏi Tội Lỗi? (I Giăng 5:1-4) 
2. Ai Sanh Bởi Đức Chúa Trời? (I Giăng 5:4-8) 
3. Chúng Ta Tin Điều Gì? (I Giăng 5:1-11) 
4. Lẽ Thật Gì Giải Cứu Chúng Ta Ra Khỏi Mọi Tội Lỗi Chúng Ta? (I Giăng 5:1-12) 
5. Bằng Chứng Chắc Chắn Chúng Ta Được Cứu Ra Khỏi Mọi Tội Lỗi Chúng Ta (I Giăng 5:8-13) 
6. Nếu Một Anh Em Phạm Tội Không Dẫn Đến Sự Chết, Hãy Xin Đức Chúa Trời Giữ Mạng Sống Người Đó (I Giăng 5:16-19) 
7. Ngài Là Đức Chúa Trời Chân Thật Và Sự Sống Đời Đời (I Giăng 5:20) 
8. Mặc Dù Chúng Ta Luôn Thiếu Sót, Nhưng Tình Yêu Trọn Vẹn Của Đức Chúa Trời Đã Giải Cứu Chúng Ta Khỏi Mọi Tội Lỗi Của Thế Gian (I Giăng 5:1-21) 
 
Có vô số Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới, là người đã được tái sanh bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh mà chúng tôi đã phân phối sách. Thật vậy chúng tôi mong muốn cung cấp bánh cho đời sống của họ. Nhưng thật khó cho họ để thông công với chúng tôi trong Phúc Âm thật, vì họ ở quá xa chúng tôi. Vì vậy, để gặp nhau trong nhu cầu thuộc linh của dân sự của Đức Chúa Jesus Christ, Vua của các vua, tác giả tuyên bố rằng những ai nhân được sự tha thứ tội-lỗi của họ bởi tin vào Lời của Đức Chúa Jesus Christ phải được nuôi dưỡng bằng Lời Thuần Khiết của Ngài để bảo vệ đức tin của họ và giữ vững đời sống thuộc linh của họ. Những bài giảng này được chuẩn bị như là bánh mới của sự sống sẽ nuôi dưỡng những người tái sanh để mở mang cho sự phát triển thuộc linh của họ. Qua Hội Thánh và đày tớ của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn bánh của sự sống này. Cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời ở trên tất cả những ai là người được tái sanh bởi Nước và Thánh-Linh, người mong muốn có mối thông công với chúng tôi trong Đấng Christ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói

Những sách liên quan đến tựa đề này