Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm theo Ma-thi-ơ

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (VI) - AI PHÔ BÀY ĐỜI SỐNG TỐT NHẤT?
  • ISBN9788928241514
  • Trang314

Tiếng Việt 32

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (VI) - AI PHÔ BÀY ĐỜI SỐNG TỐT NHẤT?

Rev. Paul C. Jong

Nội Dung
 
Lời Nói Đầu 

CHƯƠNG 25
1. Bây Giờ Chính Là Thời Điểm Để Những Người Công Chính Tỉnh Thức Và Truyền Bá Phúc-âm (Ma-thi-ơ 25:1-13) 
2. Những Người Đứng Bên Tay Hữu Ngài (Ma-thi-ơ 25:31-46) 
3. Làm Việc Của Người Công Chính Trong Hội Thánh Chúa Là Làm Cho Chúa (Ma-thi-ơ 25:31-46) 
4. Công Việc Dành Cho Người Trong Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời Thực Sự Là Làm Cho Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 25:31-46) 
5. Nhiệm Vụ Của Chúng Ta Là Rao Giảng Phúc-âm (Ma-thi-ơ 25:31-46) 

CHƯƠNG 26
1. Hãy Dâng Cho Chúa Bình Dầu Thơm Bằng Ngọc (Ma-thi-ơ 26:1-29) 
2. Thực Hiện Công Việc Quý Báu Của Sự Phục Vụ Chúa (Ma-thi-ơ 26:6-13) 
3. Phục Vụ Phúc-âm Của Nước Và Thánh Linh Do Đức Chúa Trời Ban cho Cách Mạnh Mẽ (Ma-thi-ơ 26:20-29) 
4. Huyết Của Giao Ước Mới (Ma-thi-ơ 26:26-28) 
5. Chúng Ta Hãy Sử Dụng Mọi Thứ Mình Có Cho Phúc-âm (Ma-thi-ơ 26:17-29) 

CHƯƠNG 27
1. Màn Trong Đền Thờ Bị Xé Ra Làm Hai Từ Trên Chí Dưới (Ma-thi-ơ 27:45-54) 

CHƯƠNG 28
1. Đời Sống Của Môn Đồ (Ma-thi-ơ 28:11-20) 
2. “Nầy, Ta Thường Ở Cùng Các Ngươi Luôn Cho Đến Tận Thế” (Ma-thi-ơ 28:16-20) 
3. Chúa Sẽ Đến Như Một Quan Xét (Ma-thi-ơ 28:16-20) 
 
Có vô số Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới, là người đã được tái sanh bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh mà chúng tôi đã phân phối sách. Thật vậy chúng tôi mong muốn cung cấp bánh cho đời sống của họ. Nhưng thật khó cho họ để thông công với chúng tôi trong Phúc Âm thật, vì họ ở quá xa chúng tôi.
Vì vậy, để gặp nhau trong nhu cầu thuộc linh của dân sự của Đức Chúa Jesus Christ, Vua của các vua, tác giả tuyên bố rằng những ai nhân được sự tha thứ tội-lỗi của họ bởi tin vào Lời của Đức Chúa Jesus Christ phải được nuôi dưỡng bằng Lời Thuần Khiết của Ngài để bảo vệ đức tin của họ và giữ vững đời sống thuộc linh của họ.
Những bài giảng này được chuẩn bị như là bánh mới của sự sống sẽ nuôi dưỡng những người tái sanh để mở mang cho sự phát triển thuộc linh của họ. Qua Hội Thánh và đày tớ của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn bánh của sự sống này. Cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời ở trên tất cả những ai là người được tái sanh bởi Nước và Thánh-Linh, người mong muốn có mối thông công với chúng tôi trong Đấng Christ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB