Search

SÁCH IN,
SÁCH ĐIỆN TỬ VÀ SÁCH NÓI MIỄN PHÍ

Phúc-âm theo Ma-thi-ơ

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (II)-CHÚNG TA CÓ NIỀM TIN GÌ ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ TỘI LỖI?
  • ISBN8983143290
  • Trang440

Tiếng Việt 13

NHỮNG BÀI GIẢNG THEO PHÚC ÂM MA-THI-Ơ (II)-CHÚNG TA CÓ NIỀM TIN GÌ ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ TỘI LỖI?

Rev. Paul C. Jong

NỘI DUNG
 
Lời Tựa 

CHƯƠNG 9
1. Hãy Tin Chúa Jêsus, Đấng Đã Đến Là Đức Chúa Trời của Chúng Ta (Ma-thi-ơ 9:1-13) 
2. Chúa Jesus Đã Đến Để Cứu Chúng Ta Những Người Bại Thuộc Linh (Ma-thi-ơ 9:1-13) 
3. Đức Tin Tôn Giáo Đối Nghịch Với Đức Tin Phúc Âm Quyền Năng Nước Và Thánh Linh (Ma-thi-ơ 9:1-17) 
4. Những Con Gặt Của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 9:35-38) 

CHƯƠNG 10
1. Quyền Năng Chữa Lành Mọi Bệnh Tật Được Tìm Thấy Trong Phúc Âm Của Nước Và Thánh Linh (Ma-thi-ơ 10:1-16) 
2. Chúng Ta Hãy Sống Như Những Con Gặt Của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 10:1-8) 

CHƯƠNG 11
1. Giăng Báp-Tít Không Thất Bại (Ma-thi-ơ 11:1-14) 

CHƯƠNG 12
1. Chúa Jêsus Phán rằng Ngài Muốn Lòng Thương Xót, Không Muốn Của Tế Lễ (Ma-thi-ơ 12:1-8) 
2. Bạn Muốn Biết Phạm Đến Đức Thánh Linh Là Gì Không? (Ma-thi-ơ 12:9-37) 
3. Tội Không Thể Tha Thứ Và Bổn Phận Của Người Tái Sanh (Ma-thi-ơ 12:31-32) 
4. Sa-Tan Muốn Ở Đâu? (Ma-thi-ơ 12:43-50) 

CHƯƠNG 13
1. Thí Dụ Về Bốn Loại Đất (Ma-thi-ơ 13:1-9) 
2. Bạn Được Phép Biết Về Sự Mầu Nhiệm Của Nước Thiên Đàng (Ma-thi-ơ 13:10-23) 
3. Nước Thiên Đàng Giống Như Người Kia Đi Ra Gieo Giống Tốt Vào Ruộng Của Mình (Ma-thi-ơ 13:24-30) 
4. Quyền Năng Của Phúc Âm Nước Và Thánh Linh (Ma-thi-ơ 13:31-43) 
5. Nước Thiên Đàng Giống Như Của Báu Chôn Giấu Trong Một Đám Ruộng (Ma-thi-ơ 13:44-46) 
6. Nước Thiên Đàng Giống Như Một Tay Lưới Thả Xuống Biển Và Bắt Đủ Mọi Thứ Cá (Ma-thi-ơ 13:47-52) 
7. Ma-Ri Chắc Chắn Không Phải Là Thần (Ma-thi-ơ 13:53-58) 
 
Có vô số Cơ-đốc-nhân trên toàn thế giới, là người đã được tái sanh bởi tin vào Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh mà chúng tôi đã phân phối sách. Thật vậy chúng tôi mong muốn cung cấp bánh cho đời sống của họ. Nhưng thật khó cho họ để thông công với chúng tôi trong Phúc Âm thật, vì họ ở quá xa chúng tôi. Vì vậy, để gặp nhau trong nhu cầu thuộc linh của dân sự của Đức Chúa Jesus Christ, Vua của các vua, tác giả tuyên bố rằng những ai nhân được sự tha thứ tội-lỗi của họ bởi tin vào Lời của Đức Chúa Jesus Christ phải được nuôi dưỡng bằng Lời Thuần Khiết của Ngài để bảo vệ đức tin của họ và giữ vững đời sống thuộc linh của họ. Những bài giảng này được chuẩn bị như là bánh mới của sự sống sẽ nuôi dưỡng những người tái sanh để mở mang cho sự phát triển thuộc linh của họ. Qua Hội Thánh và đày tớ của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cung cấp cho bạn bánh của sự sống này. Cầu xin ơn phước của Đức Chúa Trời ở trên tất cả những ai là người được tái sanh bởi Nước và Thánh-Linh, người mong muốn có mối thông công với chúng tôi trong Đấng Christ.
Tải sách điện tử
PDF EPUB
Sách nói
Sách nói